Scholarships

ทุนการศึกษาและการช่วยเหลือด้านการเงิน

  ทุนนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ทุนที่มาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทุนที่มาจากทางมหาวิทยาลัย โดยเงินทุนนี้เราสามารถรับหรือนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ขอทุนจ่ายค่าเล่าเรียน, ทุนที่ได้มาจากการจ้างทำงาน, การขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม ทุนที่ได้จากการเรียนและมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ รวมไปถึงทุนสนับสนุนอีกมากมาย

 
August 1, 2017

ทุนมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยเราสนับสนุนนักศึกษาทุกคนอย่างเต็มที่ ขอแค่นักศึกษาแสดงถึงความตั้งใจออกมาก็พอ”
July 18, 2017

ทุนคณะ

“ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงิน หรืออยากขอคำปรึกษา สามารถติดต่อได้เลยนะ คณะเราช่วยเหลือเต็มที่”
 
 

Scholarships

ทุนการศึกษาและการช่วยเหลือด้านการเงิน

 
August 1, 2017

ทุนมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยเราสนับสนุนนักศึกษาทุกคนอย่างเต็มที่ ขอแค่นักศึกษาแสดงถึงความตั้งใจออกมาก็พอ”
July 18, 2017

ทุนคณะ

“ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงิน หรืออยากขอคำปรึกษา สามารถติดต่อได้เลยนะ คณะเราช่วยเหลือเต็มที่”