Infrastructure Service

 
July 5, 2017
การให้บริการเครื่องมือเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา
การให้บริการด้านระบบเทคนิคและซอฟต์แวร์ เพื่อการศึกษาของนักศึกษา “คณะฯ มีบริการ Software, Hosting หรือแม้กระทั่ง VM บน mainframe เพื่อใช้งานด้านการศึกษา ” […]
 
 

Infrastructure Service

 
July 5, 2017
การให้บริการเครื่องมือเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา
การให้บริการด้านระบบเทคนิคและซอฟต์แวร์ เพื่อการศึกษาของนักศึกษา “คณะฯ มีบริการ Software, Hosting หรือแม้กระทั่ง VM บน mainframe เพื่อใช้งานด้านการศึกษา ” […]